PEGGY GOU ISTANBUL’DA

PEGGY GOU ISTANBUL’DA

PEGGY GOU

DJ PERFORMANSI

14 | EKİM | 2023

11 : 00

PEGGY GOU

DJ PERFORMANSI

LIFE PARK | ISTANBUL

14 | EKİM | 2023

ETKİNLİK BAŞLAMA ZAMANI : 11 :00

PEGGY GOU

DJ PERFORMANSI

LIFE PARK | ISTANBUL

14 | EKİM | 2023

ETKİNLİK BAŞLAMA ZAMANI : 11:00

1. Dönem VIP : 4500
Booking
-Etkinlik 18 yaş ve üzeri katılımcılar içindir.
– alanına yiyecek içecek, kesici, delici veya yanıcı alet sokmak yasak tır.
– Ettkinlik katılım cıları etkin lik alanı içeri sinde fotoğraf & video çekim inin yapıla cağını kabul eder.
-Yazılı izin olmad ığı tak dirde profesyonel görüntü kayıt cihaz ları sokmak ve çekim yapmak yasak tır.
-Profesyonel olmayan cihazlarla, diğer misafirleri ve performans veren sanatçıları rahatsız edecek ve özel hayatının gizliliğini ihlal edecek çekim yapılmamasına özen gösterilmesi beklenmektedir. Flaşlı çekim yapmak kesinl ikle yasak tır.
-Organizasyon ve mekan yetkili leri uygun görme dik leri kişi leri etkin lik ve backst age alanına almama hakkına sahip tir.
-Kadın-erkek sayısındaki dengeye, tavır, üslup, giyim ve genel anlamıyla uygunluk konularına özellikle özen gösterilmekte olup bu ve bu gibi sebeplerden ötürü giriş yapılamayabilir. Bunun kararı tamamen kapı inis iyatif inde dir. Kapımızın kararı sondur ve her koşulda geçerli dir.
-Satın alınan bilet lerde iade, iptal veya değişim yapıl amaz.
-Etkinl iğe katılan kişile rin fotoğra f ve video çekim lerinin tanıtım materya ller inde kullan ım hakkı organ izatöre ait olup katıl ımcı etkinli ğe kat ılarak bu hakk ınkul lanıl masını kabul etmekte dir.