کنسرت گوگوش استانبول

کنسرت گوگوش استانبول اخرین اجرا در نوروز 3 فروردین 1403

گوگوش

کنسرت زنده نوروز 1403 استانبول

چهارشنبه ،   3  فروردین   1403

19:00

Ülker Sports Arena | ISTANBUL

چهارشنبه ،   3 فروردین   1403
باز شدن درب سالن : 19:00
اغاز برنامه  : 21:00

GOOGOOSH LIVE CONCERT ISTANBUL کنسرت گوگوش استانبول کنسرت گوگوش استانبول اخرین اجرا در نوروز 2 فروردین 1403

گوگوش

اجرای زنده در استانبول

Ülker Sports Arena | ISTANBUL

چهارشنبه ،   3 فروردین   1403
باز شدن درب سالن : 19:00
اغاز برنامه  : 21:00

رزرو و خرید بلیط

کنسرت گوگوش استانبول اخرین اجرا چهارشنبه ،   3 فروردین   1403

کنسرت  گوگوش نوروز  1403

 • درها ساعت 19 باز می شوند
 • ساعت کنسرت 21:00
 • – توجه به برابری جنسیتی در سالن مراسم.
 • – شرکت برگزارکننده این حق را دارد که در صورت لزوم با انجام معاملات بلیت، محوطه کنسرت را تصاحب کند.
 • – محدودیت سنی 18 سال وجود دارد. کودکان زیر 18 سال نمی توانند وارد شوند.
 • – برای کنسرت های +18، برای مهمانان زیر 18 سال در منطقه بلیط، استرداد بلیط انجام نمی شود.
 • – بلیط ها در ورودی رویداد بررسی می شوند، باید بلیط خود را در تلفن خود نشان دهید.
 • – برگزار کننده حق تغییر زمان رویداد را دارد.
 • – سازمان حق تغییر قیمت بلیت را دارد.
 • – اجازه ورود دوربین های حرفه ای و اکیپ فیلمبرداری به محل برگزاری، مگر با اجازه سازمان داده نخواهد شد.
 • ر با اجازه سازمانداده نخواهد شد.قوانین – توجه گوگوش گوگوش برابری جنسیتی استانیول گوگوش سالن مساعت کنسرت 21:00 – اجازه ورود دوربین های حرفه ای و اکیپ ه ورود دوربین های حرفه ای و اکیپ فیلمبرداری گوگوش محل برگزاری، مگساعت کنسرت 21:00 – اجاز

  گوگوش

   محل برگزاری، مگر با اجازه سازمان داده نخواهد شد.قوانین – توجه گوگوش برابری جنسیتی گوگوش در استانبول سالن مراسمرویداد؛– توجه گوگوش برابری جنسیتی googoosh konsert سالن مراسم.– توجه کنسرت گوگوش برابری جنسیتی کنسرت گوگوش سالن مراسم.– توجه googoosh برابری جنسیتی googoosh concert سالن مساعت کنسرت 21:00 – اجازه ورود دوربین های حرفه ای و اکیپ گوگوش محل برگزاری، مگر با اجازه سازمان داده نخواهد شد.قوانین – توجه گوگوش برابری جنسیتی در سالن

  – توجه گوگوش برابری جنسیتی در سالن مراسم.– توجه گوگوش برابری جنسیتی در سالن مراسم.– توجه کنسرت گوگوش برابری جنسیتی در سالن مساعت کنسرت 21:00 – اجازه ورود دوربین های حرفه ای و اکیپ گوگوش محل برگزاری، مگر با اجازه سازمان داده نخواهد شد.قوانین – توجه گوگوش نوروز 1403 برابری جنسیتی در سالن .رویداد؛– توجه کنسرت گوگوش برابری جنسیتی در سالن مراسم.– توجه گوگوش برابری جنسیتی در سالن مراسم.– توجه گوگوش برابری جنسیتی در سالن مساعت کنسرت 21:00 – اجازه ورود دوربین های حرفه ای و اکیپ کنسرت گوگوش محل برگزاری، مگر با اجازه سازمان داده نخواهد شد.قوانین – توجه گوگوش برابری جنسیتی در سالن م– توجه اخرین کنسرت گوگوش استانبول برابری جنسیتی در سالن مراسم.– توجه  گوگوشبرابری جنسیتی در سالن مراسم.– توجه گوگوش استانبول 1403برابری جنسیتی در سالن م

  گوگوش 

  – توجه گوگوش برابری جنسیتی در سالن مراسم.– شرکت این حق را دارد که در صورت لزوم با انجام معاملات بلیت، محوطه کنسرت را تصاحب کند.– محدودیت سنی 1وجود8 سال  دارد. کودکان زیر 18 سال نمی توانند وارد شوند.– برای کنسرت ه

  گوگوش 

  ای +18، برای مهمانان زیر 18 سال در منطقه بلیط، استرداد بلیط انجام نمی شود.– بلیط ها در ورودی رویداد بررسی می شوند، باید بلیط خود را در تلفن خود نشان دهید.– اجازه ورود دوربین های حرفه ای و اکیپ به محل برگزاری، مگر با اجازه سازمان داده نخواهد شد.– اجازه ورود دوربین های حرفه ای و اکیپ به محل برگزاری، مگر با اجازه سازمان داده نخواهد شد.– اجازه ورود دوربین های حرفه ای و اکیپ به محل برگزاری، مگر با اجازه سازمان داده نخواهد شد.– برگزار کننده حق تغییر زمان رویداد را دارد.– سازمان حق تغییر قیمت را دارد.– اجازه ورود دوربین های حرفه ای و اکیپ به محل برگزاری، مگر با اجازه سازمان داده نخواهد شد.