کنسرت HAYALE MEST

کنسرت مهرداد ناصحی و ماریچی آسو شنبه 19 خرداد

با اجرای مهرداد ناصحی و ماریچی آسو

اجرای زنده

ISMAIL DEDE EFENDI EVI | ISTANBUL

شنبه 19 خرداد

زمان شروع برنامه : 20:30  

شنبه 19 خرداد

20 : 30

ISMAIL DEDE EFENDI EVI | ISTANBUL

شنبه 19 خرداد

زمان شروع برنامه :20:30

خرید تیکت
قیمت بلیت ₺300

با اجرای مهرداد ناصحی و ماریچی آسو

اجرای زنده

ISMAIL DEDE EFENDI EVI | ISTANBUL

زمان شروع برنامه : 20:30  

کنسرت مهرداد ناصحی و ماریچی آسو شنبه 19 خرداد

 بلیت نرمال
₺300

شنبه 19 خرداد

با اجرای مهرداد ناصحی و ماریچی آسو

اجرای زنده

ISMAIL DEDE EFENDI EVI | ISTANBUL

زمان شروع برنامه : 20:30  

https://royalbilit.com/