DJ MAMSI – ARYOU – ARSHIX – DARBUKA دوم فروردین

فستیوال پارتی‌های نوروزی ایرانی در استانبول ترکیه دوم فروردین

DJ MAMSI
ARYOU | ARSHIX| MEHRDAD DARBUKA

پارتی ایرانی

پنجشنبه ، 2 فروردین ۱۴۰۳

30 : 21

DOROCKXL | ISTANBUL

پنجشنبه ، 2 فروردین ۱۴۰۳

30 : 21

خرید تیکت
تیکت نرمال قیمت تیکت برای هر نفر : 15 $ به صورت ایستاده.
تیکت VIP
قیمت تیکت برای هر نفر : 30 $
به صورت ایستاده.
 میز VIP
میز 3 نفره به همراه یک شیشه ودکا 70 : 250$

DJ MAMSI
ARYOU | ARSHIX| MEHRDAD DARBUKA

DOROCKXL | ISTANBUL

پنجشنبه ، 2 فروردین ۱۴۰۳

30 : 21

شروع برنامه : 00 :22 

باز شدن درها: 21:00
توجه ویژه ای به تعادل بین تعداد زن و مرد، آداب و رسوم، استایل، پوشش و شرایط عمومی می شود و ممکن است به دلایلی از این دست و موارد مشابه از ورود شرکت کنندگان به سالن جلوگیری شود. در این مورد، تصمیم کاملاً به افرادی که در جلوی در هستند بستگی دارد.
آوردن غذا و نوشیدنی، پاکت سیگار باز، عطر، ابزار تیز و سوراخ کننده و یا مواد قابل اشتعال به محل برگزاری کنسرت ممنوع است.
شرکت کنندگان رویداد موافقت می کنند که عکس ها و فیلم ها در منطقه رویداد گرفته شود.
نصب دستگاه های ویدئویی و نمایشگر حرفه ای بدون مجوز کتبی ممنوع است. عکاسی با فلش اکیدا ممنوع است.
افراد و کارکنان سازمان حق دارند افرادی را که نامناسب می دانند در مکان و پشت صحنه نگهداری نکنند.
تصمیم درب ورودی قطعی است و در هر شرایطی اعمال می شود.
بلیط های خریداری شده (مگر اینکه بطور خاص به صورت کتبی اجازه داده شده باشد) را نمی توان برای مقاصد تجاری یا غیرتجاری به جز استفاده شخصی، از جمله، اما نه محدود به، تبلیغات، مسابقات، قرعه کشی، تبلیغات، استفاده کرد. بلیط استفاده شده برای این اهداف لغو شده است و اقدامات قانونی آغاز خواهد شد.
سایت رویال تیکت مسئولیتی در قبال بلیط های خریداری شده از سایت های دیگر ندارد.

تیکت نرمال
قیمت تیکت برای هر نفر : 15 $
به صورت ایستاده.
تیکت VIP
قیمت تیکت برای هر نفر : 30 $
به صورت ایستاده.
 میز VIP
میز 3 نفره به همراه یک شیشه ودکا 70 : 250$

DJ MAMSI
ARYOU | ARSHIX| MEHRDAD DARBUKA

DOROCKXL | ISTANBUL

پنجشنبه ، 2 فروردین ۱۴۰۳

30 : 21

شروع برنامه : 00 :22

فستیوال پارتی‌های نوروزی ایرانی در استانبول ترکیه دوم فروردین

باز شدن درها: 21:00
توجه ویژه ای به تعادل بین تعداد زن و مرد، آداب و رسوم، استایل، پوشش و شرایط عمومی می شود و ممکن است به دلایلی از این دست و موارد مشابه از ورود شرکت کنندگان به سالن جلوگیری شود. در این مورد، تصمیم کاملاً به افرادی که در جلوی در هستند بستگی دارد.
آوردن غذا و نوشیدنی، پاکت سیگار باز، عطر، ابزار تیز و سوراخ کننده و یا مواد قابل اشتعال به محل برگزاری کنسرت ممنوع است.
شرکت کنندگان رویداد موافقت می کنند که عکس ها و فیلم ها در منطقه رویداد گرفته شود.
نصب دستگاه های ویدئویی و نمایشگر حرفه ای بدون مجوز کتبی ممنوع است. عکاسی با فلش اکیدا ممنوع است.
افراد و کارکنان سازمان حق دارند افرادی را که نامناسب می دانند در مکان و پشت صحنه نگهداری نکنند.
تصمیم درب ورودی قطعی است و در هر شرایطی اعمال می شود.
بلیط های خریداری شده (مگر اینکه بطور خاص به صورت کتبی اجازه داده شده باشد) را نمی توان برای مقاصد تجاری یا غیرتجاری به جز استفاده شخصی، از جمله، اما نه محدود به، تبلیغات، مسابقات، قرعه کشی، تبلیغات، استفاده کرد. بلیط استفاده شده برای این اهداف لغو شده است و اقدامات قانونی آغاز خواهد شد.
سایت رویال تیکت مسئولیتی در قبال بلیط های خریداری شده از سایت های دیگر ندارد.

ROYAL BILIT